{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}{สักการะ|สักการ} 3 ใน 5 สิ่งศักสิทธิ์ของ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}


{ชื่นชม|สรรเสริญ|ยกย่อง|ชื่นชอบ}พระมหาเจดีย์ชเวดากอง {พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}{ประจำปี|รายปี}{เกิด|กำเนิด}ของ{ปีมะเมีย|ปีม้า} {สักการะ|สักการ}{พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}มุเตา {สูงที่สุด|มากที่สุด|เยอะที่สุด}ของ{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} ไหว้พระธาตุอินทร์{แขวน|ห้อย} {พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}{ประจำปี|รายปี}{เกิด|กำเนิด}ของปีจอ
 1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
{หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}จะ{พูดถึง|เอ่ยถึง|กล่าวถึง|เอ๋ยถึง}การไป{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}แล้ว {คง|อาจ|คงจะ|อาจจะ}{ไม่มีใคร|ไม่มีผู้ใด}{ไม่พูดถึง|ไม่กล่าวถึง|ไม่เอ่ยถึง} พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์{คู่บ้านคู่เมือง|ประจำเมือง}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} {อีกทั้ง|ทั้ง|ทั้งยัง}{ชาวต่างชาติ|ชาวต่างประเทศ|ฝรั่ง|คนต่างประเทศ|คนต่างชาติ|คนประเทศอื่น}ที่มา{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ต่างพากันเดินทางเพื่อมาสักกาะระ เป็นเจดีย์ที่{มีอายุ|แก่}{เก่าแก่|โบราณ|ดั้งเดิม}กว่า 2,000 ปี เป็นที่{ประดิษฐาน|ตั้ง|ติดตั้ง}พระ{เกศา|เส้นผม|ผม|เกศ}ธาตุ 8 เส้น ของ{พระพุทธเจ้า|พระสัมมาสัมพุทธเจ้า} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}มี{ความยิ่งใหญ่|ความใหญ่โต|ความโหฬาร}{อลังการ|ยอดเยี่ยม|ตระการตา|วิจิตรตระการตา} โดย{สูงถึง|มากถึง} 326 ฟุต กว้าง 1,355 ฟุต ซึ่ง{เกิดจาก|มีสาเหตุจาก|มีเหตุมาจาก|เกิดขึ้นจาก|เกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก|เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจาก|มีสาเหตุมาจาก|มีต้นเหตุจาก|มีต้นเหตุมาจาก|มีต้นเหตุที่เกิดจาก|มีเหตุที่เกิดจาก|เป็นผลมาจาก}แรง{ศรัทธา|เลื่อมใส|เชื่อถือ}ของชาว{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} {ร่วมกัน|ด้วยกัน}บริจาค{ทรัพย์สิน|เงิน|เงินทอง|สินทรัพย์}{เงินทอง|ทรัพย์สิน} ก่อเสริมเจดีย์ให้สูงใหญ่{ยิ่งขึ้น|เพิ่มขึ้น}{เรื่อยๆ|เรื่อย}มีทองคำแท้{ตีแผ่|เปิดเผย|เผย|เผยแพร่}เป็นแผ่นเรียงต่อกัน{หุ้ม|ห่อ|หุ้มห่อ|ห่อหุ้ม}ตัวเจดีย์ไว้ โดยมีน้ำหนักถึง 1,100 {กิโลกรัม|กก.|กิโล|โล}{เลยทีเดียว|อย่างยิ่งจริงๆ} ทำให้เจดีย์{แห่ง|ที่}นี้ มีสี{ทองเหลือง|ทองสัมฤทธิ์|ทองบรอนซ์}{อร่าม|สวยงาม|แพรวพราว|งาม} {ส่องแสง|ส่อง|ฉายแสง|เปล่งแสง|ส่งแสง}ให้{เห็น|มองเห็น}{ทั้ง||อีกทั้ง|ทั้งยัง}{กลางวัน|ตอนกลางวัน|ช่วงเวลากลางวัน|ช่วงกลางวัน}{กลางคืน|ค่ำคืน|เวลากลางคืน|ตอนกลางคืน|ช่วงกลางคืน|ยามค่ำคืน|ช่วงเวลากลางคืน|ช่วงเวลาค่ำคืน} ยิ่งไปกว่านี้ {ข้างบน|ด้านบน}ยอดเจดีย์ยังถูก{ประดับ|ประดับประดา|ตกแต่ง|เสริมแต่ง|แต่งแต้ม}ไปด้วย{เพชรพลอย|อัญมณี}อันเลอค่า {ส่องแสง|ส่อง|ฉายแสง|เปล่งแสง|ส่งแสง}{ระยิบระยับ|ระยิบ}{เห็น|มองเห็น}มาแต่ไกล ผู้คนที่มา{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} {นอกจากจะ|นอกเหนือจากที่จะ|นอกเหนือจากการที่จะ}มา{ชื่นชม|สรรเสริญ|ยกย่อง|ชื่นชอบ}{ความงดงาม|ความสวยงาม|ความสวย|ความสวยสดงดงาม|ความงาม}ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองแล้ว {ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}ไปนั่ง{สวดมนต์|สวดมนต์ไหว้พระ}ตั้งจิตอธิษฐาน{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}กราบขอพรต่อมหาเจดีย์{ ณ |ใน}ลาน{สัมฤทธิผล|ประสบผลสำเร็จ} หรือ ลานอธิษฐาน {เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}{เชื่อว่า|มั่นใจว่า}จะ{สัมฤทธิผล|ประสบผลสำเร็จ}{ตามที่|ดังที่|จากที่}{ปรารถนา|มุ่งหมาย|ต้องการ|ประสงค์|มุ่งมาดปรารถนา} ต่อด้วยการ{สรงน้ำพระ|รดน้ำพระ}{ประจำวัน|ทุกวัน}{เกิด|กำเนิด} ที่{ประดิษฐาน|ตั้ง|ติดตั้ง}อยู่{ทั้ง||อีกทั้ง|ทั้งยัง}แปด{ทิศ|ด้าน}รอบองค์เจดีย์ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}มี{พระพุทธรูป|พุทธรูป}ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ให้ได้{กราบไหว้|ไหว้|บูชา|เคารพบูชา}ขอพร
2. {พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}มุเตา หรือ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
ได้{ไปเที่ยว|ท่องเที่ยว}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}{ชม|ดู}{ความงาม|ความสวยงาม|ความงดงาม|ความสวย|ความสวยสดงดงาม}ของเจดีย์ชเวดากองตามแบบฉบับของชาว{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}กันแล้ว มุ่งสู่กรุงหงสาวดี{ชม|ดู}{ความงาม|ความสวยงาม|ความงดงาม|ความสวย|ความสวยสดงดงาม}ใน{แบบฉบับ|แบบอย่าง|ต้นแบบ}มอญกันบ้างที่ {พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}มุเตา หรือ พระมหาเจดีย์ชเวมอดอ เป็นเจดีย์โบราณอายุ{เก่าแก่|โบราณ|ดั้งเดิม}กว่า 2,000 ปี {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ยังเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดใน{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}อีกด้วย {ภายใน|ข้างใน|ด้านใน}เจดีย์{บรรจุ|ใส่}พระ{เกศา|เส้นผม|ผม|เกศ}ธาตุของ{พระพุทธเจ้า|พระสัมมาสัมพุทธเจ้า} ก่อสร้างมาตั้งแต่{สมัย|ยุค}มอญเรืองอำนาจ ทำให้{รูปแบบ|แบบ|แบบอย่าง|ต้นแบบ}ที่{เห็น|มองเห็น} เป็นสถาปัตยกรรมของชาวมอญ{ทุกอย่าง|ทุกสิ่ง|ทุกสิ่งทุกอย่าง|ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง|ทุกๆอย่าง|ทั้งหมดทุกอย่าง} โดยมีฉัตรแบบ{เรียบๆ|เรียบ}องค์ระฆังของเจดีย์มีลักษณะแคบเรียว {ภายใน|ข้างใน|ด้านใน}เป็น{อิฐ|ก้อนอิฐ}กลวง โดย{มีความสำคัญ|มีความหมาย|มีความจำเป็น}ทางประวัติศาสตร์{คือ|เป็น} ใช้เป็นที่ทำ{พระราชพิธี|พิธี}เจาะพระ{กรรณ|หู}ของ{พระเจ้า|พระผู้เป็นเจ้า}{ตะเบ็ง|ตะโกน|ตะเบ็งเสียง}ชะเวตี้เมื่อครั้ง{พระองค์|ท่าน}ขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ{ต่อมา|ถัดมา}{พระเจ้า|พระผู้เป็นเจ้า}บุเรง{นอง|ท่วม}ได้สร้างฉัตร{ถวาย|มอบ|มอบให้}{เพิ่มเติมอีก|เพิ่มเติม|เพิ่มอีก}หลายชั้น {กล่าวกันว่า|พูดกันว่า}{ก่อนที่|ก่อนที่จะ}{พระองค์|ท่าน}จะออก{ทำศึก|ออกศึก|ทำสงคราม|ทำศึกสงคราม|ทำศึกทำสงคราม}{คราใด|เมื่อใด|เวลาใด|คราไหน|ครั้งไหน|คราวไหน|คราวใด} จะทรงมานมัสการพระมหาธาตุนี้ก่อน{ทุกครั้ง|ทุกคราว|ทุกหน} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สมเด็จพระ{นเรศวร|พระราชา|กษัตริย์}มหาราชเมื่อครั้ง{ยกทัพ|ยกพล|ยกกองทัพ|เคลื่อนทัพ|เคลื่อนพล}มาตีหงสาวดี ก็ได้เสด็จมานมัสการ{ ณ |ใน}ที่{แห่ง|ที่}นี้{เช่นกัน|เหมือนกัน|ด้วยเหมือนกัน|เช่นเดียวกัน} {ที่ผ่านมา|ก่อนหน้านี้|ก่อนหน้าที่ผ่านมา|ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา}ได้{เกิด|กำเนิด}แผ่นดินไหว{หลายครั้ง|หลายหน|หลายครา|หลายคราว|หลายที|บ่อยครั้ง|บ่อยมาก|บ่อย} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ครั้งที่หนักที่สุด ทำให้ยอดพระมหาธาตุพังทลายลงมา ซึ่งก็ได้รับการบูรณะ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{จัดแสดง|แสดง|จัดโชว์|นำเสนอ}ซากของพระมหาธาตุองค์เดิมไว้ที่เดิมให้ผู้มา{เที่ยว|ท่องเที่ยว}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า}ได้{สักการะ|สักการ}คู่กันกับองค์{ปัจจุบัน|ปัจจุบันนี้|ตอนนี้|เดี๋ยวนี้} ซึ่งนี่เองที่{ถือเป็น|นับว่าเป็น}จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ โดย{วิธีการ|กรรมวิธี|กรรมวิธีการ|กระบวนการ|แนวทางการ|ขั้นตอนการ}อธิษฐาน ให้เอามือ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}หน้าผาก{แตะ|สัมผัส|แตะต้อง}ไปที่{พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}องค์เดิมที่หัก {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}อธิษฐาน สิ่งที่ขอก็จะ{สัมฤทธิ์ผล|สำเร็จผล}
3. {พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}อินทร์{แขวน|ห้อย} หรือ ไจ{ที|ครั้ง|คราว|หน}โย
{พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}อินทร์{แขวน|ห้อย} หรือ ไจ{ที|ครั้ง|คราว|หน}โย ในภาษามอญ {หมายความว่า|แปลว่า|มีความหมายว่า|แสดงว่า} หินรูปหัว{ฤๅษี|ฤษี} เป็น{ก้อนหิน|หิน}{แห่ง|ที่}{ศรัทธา|เลื่อมใส|เชื่อถือ} มีลักษณะเป็น{ก้อนหิน|หิน}สี{ทอง|ทองคำ}ขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร หนักกว่า 600 ตัน ตั้งอยู่บน{หน้าผา|ผา}{สูงชัน|ชัน} {หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}{มอง|ดู|มองดู}ด้วยสายตาแล้ว กว่าครึ่งของเนื้อ{ก้อนหิน|หิน}นั้นยื่นออกมานอก{หน้าผา|ผา} แถม{หน้าผา|ผา}ยัง{ลาดเอียง|เอียง|ลาด|ลาดเท}ลงต่ำ ทำให้{ดูเหมือน|ดูราวกับว่า|ดูเหมือนกับว่า|ดูอย่างกับว่า}{ก้อนหิน|หิน}วางอยู่อย่าง{หมิ่นเหม่|ล่อแหลม} {เหมือน|ราวกับ|เสมือน}จะ{หล่น|ร่วง|ตก}ลงมา {แต่กลับ|แต่|กลับ}ตั้ง{ตระหง่าน|สูงเด่น}บนจุดที่สัมผัสกับพื้นดิน{เพียง|เพียงแค่|เพียงแต่}น้อยนิด ไม่{สะทกสะท้าน|กลัว|เกรงกลัว|หวั่นใจ}ต่อแรงดึงดูดหรือลมฝน{แต่ประการใด|แต่อย่างใด} {ราวกับ|เหมือนกับ|อย่างกับ|เช่นเดียวกันกับ}ถูกพระอินทร์มาจับ{แขวน|ห้อย}เอาไว้ {จึง|ก็เลย}ได้เรียกกันว่า {พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}อินทร์{แขวน|ห้อย} {นอกจากนี้|ยิ่งไปกว่านี้|นอกนั้น|นอกจากนั้น|นอกเหนือจากนี้|ยิ่งกว่านั้น|นอกเหนือจากนั้น} ยังมีเจดีย์สร้างไว้บน{ก้อนหิน|หิน} ได้ถูกจำ{ลอง|ทดลอง}เป็นพระ{เกศ|ผม|เกศา}แก้วจุฬามณี ซึ่งเป็น{พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}{ประจำปี|รายปี}{จอ|หน้าจอ} ที่คน{เกิด|กำเนิด}ปีนี้{ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}{ไปเที่ยว|ท่องเที่ยว}{พม่า|เมียนมาร์|ประเทศพม่า} เพื่อไปนมัสการ{สักครั้ง|สักหนึ่งครั้ง}หนึ่งในชีวิต {เชื่อกันว่า|เช้าใจกันว่า} {ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}{ผู้ใด|ใคร|คนไหน|คนใด|ใครกันแน่|คนไหนกันแน่|ผู้ใดกันแน่|คนใดกันแน่|ใครกันแน่|คนไหนกัน|ผู้ใดกัน|คนใดกัน}ได้มานมัสการ{พระธาตุ|พระบรมสารีริกธาตุ|พระบรมธาตุ}อินทร์{แขวน|ห้อย}นี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมี{แต่|แต่ว่า|แม้กระนั้น}{ความสุข|ความสบาย|ความสำราญ}{ความเจริญ|ความก้าวหน้า|ความเจริญรุ่งเรือง|ความเจริญก้าวหน้า|ความรุ่งเรือง|ความรุ่งโรจน์} {พร้อมทั้ง|และ|พร้อมด้วย|พร้อมกับ}ขอสิ่งใดก็จะได้สม{ดั่ง|ดุจ|ดัง|เช่น|ราวกับ}{ปรารถนา|มุ่งหมาย|ต้องการ|ประสงค์|มุ่งมาดปรารถนา}{ทุกประการ|ทุกสิ่ง|ทุกอย่าง|ทุกสิ่งทุกอย่าง}

ทัวร์พม่า

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม